پرداخت هزينه

پرداخت کارت به کارت

پرداخت هزینه سایت به صورت کارت به کارت در صورت عدم امکان پرداخت اینترنتی

بانک ملی

روح الله فاتحی چهاربرج

شماره تلفن 09353207373

6037997346249734

بانک ملی

روح الله فاتحی چهاربرج

شماره تلفن 09353207373

6037-9973-4624-9734